top of page

SCIOS Scope 10 keuring

Vaak ontstaan er branden door onveilige situaties in elektrische installaties of in de daarop aangesloten apparatuur. Veel verzekeraars stellen daarom de eis om een Scope 10 keuring te laten uitvoeren. Maar ook de Wettelijke zorgplicht eist dat werknemers en bezoekers een veilige (werk) plek hebben. Periodieke controle kant dit helpen voorkomen. Met een SCIOS Scope 10 keuring waarborgt u de veiligheid van elektrische installaties in uw gebouwen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Wat is een Scope 10 keuring?

Elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur (gezamenlijk heet dit elektrisch materieel) vormen een (brand) risico. Voor uw bedrijfsverzekering kan er gevraagd worden om een Scope 10 keuring te laten uitvoeren. Deze kan alleen uitgevoerd worden door een onafhankelijke en erkende SCIOS Scope 10-gecertificeerde inspecteur. Tijdens deze inspectie van uw elektrische installaties, controleert de inspecteur of uw installatie veilig is. Met een elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen die bij uw gebouw horen. Denk hierbij aan groepenkasten en de wandcontactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten. Hierbij horen dus ook de aangesloten machines.

In het kort: De regeling ’scope 10’ omvat dat de beoordeling van het elektrisch materieel uitgevoerd moet worden volgens de NTA 8220 norm en dat er opleidingseisen worden gesteld aan de persoon die de beoordeling uitvoert.

Een Scope 10 keuring is een veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het (brand)risico. Deze inspectienorm is gebaseerd op de NTA 8220. Maar wat is betekend de NTA 8220 precies? Wij leggen het graag aan u uit.  

Wat houdt NTA 8220 precies in?

De SCIOS Scope 10 inspectie is gebaseerd op de NTA 8220, ook wel de Nederlandse Technische Afspraak. De NTA 8220  is de beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel. De NTA 8220 is een controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen. Deze moeten wel gedefinieerd zijn als elektrisch materieel in de Nederlandse Technische Afspraak. De NTA 8220 beschrijft exact hoe je het brandrisico op elektrische installaties kunt beoordelen, hoe je dit goed rapporteert en wat de minimaal benodigde competenties hierbij zijn.

De NTA 8220 is door een samenwerking van Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars tot stand gekomen. De inspectiemethode is januari 2018 onder het beheer van de NEN vastgelegd.

Waarom een Scope 10 keuring?

Met de SCIOS Scope 10 norm, beschikt de installatiebranche over een breed gedragen controleprincipe om brandrisico’s en schade aan elektrische installaties te voorkomen. Scope 10 is specifiek voor dit doel ontwikkeld. Het periodiek laten uitvoeren van deze elektrotechnische keuring door een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd bedrijf, kent voor u een aantal voordelen als installatie eigenaar of als werkgever:

 • Preventieve inspecties dragen bij aan de veiligheid van uw bedrijf;

 • U voorkomt mogelijke schade;

 • De bedrijfszekerheid van het elektrisch materieel neemt toe;

 • U voldoet aan de eisen van uw verzekering.

Is een Scope 10 keuring verplicht?

Scope 10 is geen wettelijke verplichting, maar het kan wel een privaatrechtelijke eis zijn.

Wanneer u een verzekering van een gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade wilt afsluiten, is een Scope 10 keuring vaak verplicht. De eisen verschillen per verzekeraar. Centraal Beheer en Achmea stellen de verplichting bij een verzekerd bedrag van meer dan €500.000. Raadpleeg uw eigen verzekeraar wat de polisvoorwaarden voor u zijn of neem contact met uw adviseur op.

Let op: Heeft u de SCIOS-keuring niet laten uitvoeren of gebreken niet laten herstellen? Dan is er een (extra) eigen risico bij schade als de elektrische installatie de oorzaak van de brand is.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie aan elektrische installaties mag enkel worden uitgevoerd door onafhankelijke en gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers. De bedrijven moeten gecertificeerd zijn bij het SCIOS. De kennis en het herkennen van potentiële brandrisico’s, vraagt veel kennis en expertise van de inspecteur. ETB Van Wichem is een gecertificeerd, vakkundig en onafhankelijk inspectiebedrijf die hoogwaardige inspecties uitvoert. 

Wat houdt de keuring precies in?

Een keuring van uw elektrische installaties bestaat uit een aantal onderdelen. Een Scope 10 keuring houdt het volgende in:

 • Een gecertificeerde inspecteur beoordeelt de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Er wordt controleert op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken.

 • De keuring bestaat uit een visuele controle van de installatie, infraroodopnamen, metingen en beproevingen.

 • Is uw installatie goedgekeurd? Dan ontvangt u een SCIOS Scope 10 keuringsrapport.

 • Zijn er gebreken geconstateerd? Dan ontvangt u een SCIOS Scope 10 rapport met een overzicht van deze gebreken. U moet deze laten verhelpen door het installatiebedrijf om een herstelverklaring te ontvangen.

 • Het keuringsrapport deelt u met uw verzekeringsadviseur.

Wij verzorgen verschillende soorten inspecties op het gebied van elektrotechniek:

 • SCIOS Scope 8: veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie;

 • NEN1010-keuring: veiligheidsinspectie elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur

 • Binnenkort ook SCIOS Scope 12: De inspectiemethode voor uw PV-installatie of zonnepanelen;

bottom of page